اخرین پست ها

روز دوشنبه

سئول، 6 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح دوشنبه است.

درجه حرارت (C) تنظیم شده است احتمال

بالا /کم (%)

سئول 16/03 10

اینچئون 13/03 nubilous 10

سوون 16/00 ابری 10

Cheongju 18/02 0

Daejeon 18/01 0

Chuncheon 16/-4 0

Gangneung 21/08 0

Jeonju 18/02 0

Gwangju 19/03 0

Jeju 18/07 0

Daegu 20/02 0

بوسان 17/07 0

(پایان )