اخرین پست ها

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 4 آوریل (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) بنابراین از طریق Yonhap Infomax، آژانس مالی و تنگه یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) (%)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
50 3.
50

2-M 3.
49 3.
49

3-M 3.
48 3.
49

p>

6-M 3.
55 3.
55

12-M 3.
60 3.
60

(END)