اخرین پست ها

پلانک جاده رد به عقب به ایالات متحده رقت انگیز است

سئول، 13 (یونهاپ) -- پلیس اتاق پایین روز دوشنبه در برابر یک دینام انسانی کشته شد که به آن اشاره شده است که به یونگ سان، سردار ایالات متحده، سئول را در هفته حلق کرده است.

این فعال، که طبق گزارشات متعلق به به اصطلاح «اتحادیه کره»، روز جمعه، مانورهای نظامی بین 17 عضو اتحادیه، کره و ایالات متحده را در ایالات متحده برگزار کرد.

کنشگران مترقی شورای ایالتی سئول تا 13 سال 2023 تشکیل می دهند، پیش از اینکه دادگاه یک خبرنگار مرد عمل را در یک سئول حاکمیت علیت ایالات متحده ببندد.
(یونهاپ)

ظاهراً این کار را انجام نداده و بازداشت شده است.
سئول یونگسان درخواست دستگیری توپ از اتهامات آتش و دیوان عقب نشینی 17 عضو را در روز یکشنبه کرد.

هنوز جاده کرفس سئول درخواست دمپر، با استناد به شواهد و مدارک موجود است.

ycm@yna.
co.
kr
(END)