اخرین پست ها

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 14 مارس (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) در کنار Yonhap Infomax، آژانس مالی و پوشش یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( ٪

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
54 3.
55

2-M 3.
56 3.
59

3-M 3.
60 3.
64

6-M 3.
69 3.
76

12-M 3.
74 3.
89

(پایان)