اخرین پست ها

کره ای

2 فوریه

1957 - انجمن سرود شاعران کره ای راه اندازی شد.

1968 - ایالات متحده مذاکرات را آغاز کرد کره، پیونگ یانگ ناو یو اس اس پوبلو را ربود.
.

ایالات متحده 906 تنی مطابق با 23 ژانویه 1968 مورد حمله قرار گرفت و توقیف شد.
آمریکایی در قتلگاه کشته شد و 82 تن دیگر اسیر شدند و 11 ماه بعد از آن آزاد شدند.
کره کشتی را در اختیار دارد که اهداف تبلیغاتی ضد آمریکایی دادونگ پیونگ یانگ را به نمایش می گذارد.

1981 - چون دو هوان کره ای یک رونالد ریگان واشنگتن را نگه می دارد که طی آن ایالات متحده به کره خود قول می دهد.

1992 - و کره با استفاده از کشتی‌های پرچمدار خود به صورت جانبی متحد شدند.

2001 - دادستان‌ها دوو را به عنوان تقلب 41 تریلیون وون در اختیار دارند.

(END)