اخرین پست ها

روز پنجشنبه

سئول، 8 دسامبر (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح پنجشنبه است.

درجه حرارت (C) رسیدگی احتمال

بالا /کم (%)

سئول 07/-1 تیره 10

اینچئون 07/00 طوفان 10

سوون 08 /-1 muzzy 10

Cheongju 09/00 20

Daejeon 10/-2 20

Chuncheon 08/- 4 20

Gangneung 11/03 20

Jeonju 11/00 20

Gwangju 12/00 سر پازل 20

Jeju 13/06 muddleheaded 30

Daegu 11/00 10

بوسان 14/04 10

(پایان)